" Sıcak bir gülümseme, nezaketin evrensel dilidir. #Gülümse :) "

Vb.Net Uygulamalari 1 - c

Vb.net uygulamalarindan dört islem uygulamasi, ardisik sayilarin toplami uygulamasi, mekanik sayaç uygulamasi, asal sayi testi uygulamasini ve Pi sayisinin yaklasik hesabi uygulamasini visual studio programi kullanarak olusturacagiz.

11. UygulamamizKodlarmiz;

Public Class Form1
  Dim s1, s2 As Integer
  Dim s As Double

  Private Sub txtsayi1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles txtsayi1.TextChanged
    txtsayi2.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub btnhesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnhesapla.Click

    If IsNumeric(txtsayi1.Text) = True And IsNumeric(txtsayi2.Text) Then
      s1 = txtsayi1.Text
      s2 = txtsayi2.Text
      If Radiotopla.Checked = True Then
        s = s1 + s2
      ElseIf Radiocikar.Checked = True Then
        s = s1 - s2
      ElseIf Radioçarp.Checked = True Then
        s = s1 * s2
      ElseIf Radioböl.Checked = True And s2 <> 0 Then ' Sifira bölme yapmasini kontrol ediyoruz.
        s = s1 / s2
      End If

      txtsonuc.Text = s
    Else
      MessageBox.Show("Lütfen sayi girisi yapiniz", "Hata olustu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk, MessageBoxDefaultButton.Button1)
      txtsayi1.Clear()
      txtsayi2.Clear()
    End If
  End Sub
End Class

12. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim sayac, toplam As Integer
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    toplam = 0
    sayac = 1
    For sayac = txtsayibas.Text To txtsayibitis.Text
      toplam = toplam + sayac
    Next
    MsgBox(toplam)
  End Sub
End Class

13. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Private Sub btnbaslat_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnbaslat.Click
    For basamak1 = 0 To 9
      Label1.Text = basamak1
      For bekle = 0 To 10000000
      Next
      Label1.Refresh()

      For basamak2 = 0 To 9
        Label2.Text = basamak2
        For bekle = 0 To 10000000
        Next
        Label2.Refresh()

        For basamak3 = 0 To 9
          Label3.Text = basamak3
          For bekle = 0 To 10000000
          Next
          Label3.Refresh()
        Next
      Next
    Next
  End Sub
End Class

14. Uygulamamiz

Kodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim asalmi As Boolean = True
  Dim sayi As UInt64 ' En büyük tam sayi türü
  Dim deger As UInt64 = 0
  Private Sub btnasalmi_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnasalmi.Click
    deger = txtsayi.Text

    If IsNumeric(txtsayi.Text) = False Then
      MessageBox.Show("Lütfen girilen degeri kontrol ediniz !", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1)
    Else

      If deger = 2 Then
        asalmi = True
      Else
        For sayi = 3 To deger - 1 ' Sayinin yarisina kadar bölen arastirilacak
          If deger Mod sayi = 0 Then
            asalmi = False
            ListBox1.Items.Add(sayi)
            Exit For ' Daha fazla arastirmaya gerek yok
          End If
        Next
      End If

      If asalmi = True Then ' Demekki yukaridaki hiç bir kosula girmemis.
        MessageBox.Show(txtsayi.Text & " " & "Sayisi asaldir !", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information, MessageBoxDefaultButton.Button1)
      Else
        MessageBox.Show(deger & " " & "sayisi asal degildir." & sayi & " " & "sayisi bu sayiyi böler !", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk, MessageBoxDefaultButton.Button1)
      End If

    End If
  End Sub
End Class

15. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim toplam As Double = 1
    Dim k, i, faktor, faktor1 As Long

    If txtyaklasim.Text.Trim <> "" Then
      If IsNumeric(txtyaklasim.Text) = True Then
        If txtyaklasim.Text > 0 And txtyaklasim.Text < 10 Then
          For k = 1 To txtyaklasim.Text
            ' k faktöriyel hesaplaniyor
            faktor = 1
            For i = 1 To k
              faktor = faktor * i
            Next
            ' 2k+1 faktoriyel hesaplaniyor
            faktor1 = 1
            For i = 1 To 2 * k + 1
              faktor1 = faktor1 * i
            Next
            ' Toplam hesaplaniyor
            toplam = toplam + ((2 ^ k) * (faktor ^ 2)) / faktor1
          Next
          lblsonuc.Text = 2 * toplam
        Else
          MessageBox.Show("Yaklasim sayisi 1 ile 9 arasinda olmalidir !", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1)
          txtyaklasim.Clear()
        End If
      Else
        MessageBox.Show("Lütfen sayisal bir deger giriniz !", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1)
        txtyaklasim.Clear()
      End If
    Else

      MessageBox.Show("Ilgili alana veri girisi yapiniz !", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1)
    End If
  End Sub
End Class

Uygulamalari buradan indirebilirsiniz !

 • 0
 • 87
 • 0

- BUNLARIDA GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ -

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ !

Yorum yazın

Hakkımda

BÜLTENİMİZE ABONE OLUN

SOSYAL AĞLAR

 • Bana yazın