" Sıcak bir gülümseme, nezaketin evrensel dilidir. #Gülümse :) "

Vb.Net Uygulamalari 1 - e

Vb.net uygulamalarindan kaprekar sayilari uygulamasi, kaprekar sabiti uygulamasi, mükemmel sayilar uygulamasi, renk aktarimi uygulamasini ve veritabani uygulamasi 01 uygulamasini visual studio programi kullanarak olusturacagiz.

21. Uygulamamiz
Kodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim sayi, uz, sayi_kare, sagtaraf, soltaraf, basla, bitir, sagtaraf_uzunluk, sayi_kare_uzunluk As Long
  Private Sub btnhesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnhesapla.Click
    ListBox1.Items.Clear()
    basla = txtbas.Text ' Bu sayi araligin baslangiç sayisi ve en az dokuz girilmelidir.
    bitir = txtbitis.Text
    For sayi = basla To bitir
      uz = Len(sayi.ToString())
      sayi_kare = sayi * sayi
      sagtaraf = Microsoft.VisualBasic.Right(sayi_kare.ToString(), uz)
      sayi_kare_uzunluk = Len(sayi_kare.ToString())
      sagtaraf_uzunluk = Len(sagtaraf.ToString())
      soltaraf = Microsoft.VisualBasic.Left(sayi_kare.ToString(), sayi_kare_uzunluk - sagtaraf_uzunluk)
      Label3.Text = soltaraf
      If sagtaraf + soltaraf = sayi And sayi <> 10 Then
        ListBox1.Items.Add(sayi)
      End If
    Next
  End Sub
End Class

22. Uygulamamiz
Kodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim tmp, loop1, loop2, pos As Byte
  Dim enkucuksayi, enbuyuksayi, fark As Integer
  Dim sayilar(0 To 3)

  Private Sub btnhesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnhesapla.Click
    ListBox1.Items.Clear()
    sayilar(0) = TextBox1.Text
    sayilar(1) = TextBox2.Text
    sayilar(2) = TextBox3.Text
    sayilar(3) = TextBox4.Text

    ' Siralama algoritmasi kullanilarak sayilar dizisi küçükten büyüge dogru siralaniyor.
    Do
      For loop1 = 0 To 3
        pos = loop1
        For loop2 = loop1 + 1 To 3
          If sayilar(loop2) < sayilar(pos) Then
            pos = loop2
          End If
        Next loop2

        If pos <> loop1 Then
          tmp = sayilar(pos)
          sayilar(pos) = sayilar(loop1)
          sayilar(loop1) = tmp
        End If

      Next loop1

      enkucuksayi = 1000 * sayilar(0) + 100 * sayilar(1) + 10 * sayilar(2) + sayilar(3)
      enbuyuksayi = 1000 * sayilar(3) + 100 * sayilar(2) + 10 * sayilar(1) + sayilar(0)

      fark = enbuyuksayi - enkucuksayi
      ListBox1.Items.Add(enbuyuksayi.ToString() + "_" + enbuyuksayi.ToString() + "=" + fark.ToString())

      sayilar(0) = Mid(fark.ToString(), 1, 1)
      sayilar(1) = Mid(fark.ToString(), 2, 1)
      sayilar(2) = Mid(fark.ToString(), 3, 1)
      sayilar(3) = Mid(fark.ToString(), 4, 1)

    Loop Until fark = 6174
  End Sub
End Class

23. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Dim sayi, sayi1, toplam, k As Long

  Private Sub btnkontrol_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnkontrol.Click
    sayi = TextBox1.Text
    toplam = 0
    For k = 2 To sayi / 2
      If sayi Mod k = 0 Then toplam = toplam + k
    Next

    If toplam + 1 = sayi Then
      MessageBox.Show("Girilen sayi mükemmel sayidir", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
    Else ' Sayi mükemmel degilse bir sonrakini ara
      sayi1 = sayi
      Do
        toplam = 0
        sayi1 = sayi1 + 1
        For k = 2 To sayi1 / 2
          If sayi1 Mod k = 0 Then toplam = toplam + k
        Next
      Loop Until toplam + 1 = sayi1
      MessageBox.Show("Girilen sayidan sonraki mükemmel sayi" & " " & sayi1, "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
    End If
  End Sub
End Class

24. UygulamamizKodlarimiz;

Public Class Form1
  Private Sub Label1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click
    If RBtnForm.Checked Then 'Eger formun rengi opsiyonu seçili ise
      Me.BackColor = Label1.BackColor
    Else
      TextBox1.BackColor = Label1.BackColor
    End If
  End Sub
  Private Sub Label2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label2.Click
    If RBtnForm.Checked Then
      Me.BackColor = Label2.BackColor
    Else
      TextBox1.BackColor = Label2.BackColor
    End If
  End Sub
  Private Sub Label3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label3.Click
    If RBtnForm.Checked Then
      Me.BackColor = Label3.BackColor
    Else
      TextBox1.BackColor = Label3.BackColor
    End If
  End Sub
  Private Sub Label4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label4.Click
    If RBtnForm.Checked Then
      Me.BackColor = Label4.BackColor
    Else
      TextBox1.BackColor = Label4.BackColor
    End If
  End Sub
  Private Sub Label5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label5.Click
    If RBtnForm.Checked Then
      Me.BackColor = Label5.BackColor
    Else
      TextBox1.BackColor = Label5.BackColor
    End If
  End Sub
End Class

25. UygulamamizKodlarimiz;

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb

Public Class Form1
  Private Sub btntamam_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btntamam.Click
    Dim baglanti_metni1, baglanti_metni2 As String

    baglanti_metni1 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=|DataDirectory|\vt1.mdb; Persist Security info=False;"
    baglanti_metni2 = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=|DataDirectory|\vt1.mdb; Persist Security info=False;"

    'Bu baglanti metinlerden birisi kullanilacaktir.
    'MS.ACE.OLEDB motoru 64 bit isletim sistemlerinde sorun çikarabilir.
    'Bu durumda MS.jet.OLEDB motorunun ve mdb formatinin kullanilmasi tavsiye edilir.

    Dim baglanti1 As New OleDbConnection(baglanti_metni2)
    baglanti1.Open()
    ' Baglanti metni kullanilarak yeni bir baglanti tanimliyor ve açiyoruz.

    Dim sorgu As OleDbCommand = New OleDbCommand("Select * From kullanici Where kuladi=@kuladi and sifre=@sifre", baglanti1)
    ' Formdaki alanlarin degerleri kullanilarak veri seçme islevine sahip bir SQL cümlesi olusturuluyor.
    sorgu.Parameters.AddWithValue("@kuladi", TextBox1.Text)
    sorgu.Parameters.AddWithValue("@sifre", TextBox2.Text)
    Dim oku As OleDbDataReader
    oku = sorgu.ExecuteReader()
    If oku.HasRows = True Then ' Eger veri okuyucusunda veri varsa
      MessageBox.Show("Kullanici veritabaninda kayitli !", "Bilgilendirme")
      TextBox1.Clear()
    Else
      MessageBox.Show("Kullanici veritabaninda bulunamadi !", "Bilgilendirme")
      TextBox1.Clear()
      TextBox2.Clear()
    End If
    oku.Close()
    sorgu.Dispose()
    baglanti1.Dispose()
    baglanti1.Close()
  End Sub
End Class

Joker Uygulamamiz

> Girilen iki sayinin ekok degerlerini hesaplayalim. Iki ya da daha fazla dogal sayinin ortak katlarinin en küçügüne bu sayilarin en küçük ortak kati, kisaca ekoku denir. a ve b dogal sayilarinin en küçük ortak kati EKOK(a,b) veya (a,b)ekokseklinde gösterilir.Kodlarimiz;

Public Class Form1
  Private Sub btnhesapla_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnhesapla.Click

    If IsNumeric(TextBox1.Text) = True And IsNumeric(TextBox2.Text) = True Then
      Dim sayi1 As Integer = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)
      Dim sayi2 As Integer = Convert.ToInt32(TextBox2.Text)
      Dim i As Integer = 2
      Dim ekok As Integer = 1
      Dim deger1 As Integer = sayi1
      Dim deger2 As Integer = sayi2

      Do While True
        If sayi1 Mod i = 0 And sayi2 Mod i = 0 Then
          sayi1 = sayi1 / i
          sayi2 = sayi2 / i
          ekok *= i
          ListBox1.Items.Add(i)
        ElseIf sayi1 Mod i <> 0 And sayi2 Mod i = 0 Then
          sayi2 = sayi2 / i
          ekok *= i
          ListBox1.Items.Add(i)
        ElseIf sayi1 Mod i = 0 And sayi2 Mod i <> 0 Then
          sayi1 = sayi1 / i
          ekok *= i
          ListBox1.Items.Add(i)
        Else
          i += 1
        End If

        If sayi1 = 1 And sayi2 = 1 Then
          Exit Do
        End If
      Loop

      MessageBox.Show(deger1 & " " & "ve" & " " & deger2 & " " & "sayilarinin ekok degeri " & ekok & " " & "dir.", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
      TextBox1.Clear()
      TextBox2.Clear()
    Else
      MessageBox.Show("Lütfen girilen degerleri kontrol ediniz !", "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
      TextBox1.Clear()
      TextBox2.Clear()
    End If

  End Sub
End Class

Uygulama dosyalarini buradan indirebilirsiniz.

 • 0
 • 113
 • 0

- BUNLARIDA GÖZDEN GEÇİREBİLİRSİNİZ -

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ !

Yorum yazın

Hakkımda

BÜLTENİMİZE ABONE OLUN

SOSYAL AĞLAR

 • Bana yazın